Patron 

Dr.Rajendra Kumar Agrawal


Chairperson 

Dr. Pramod Kumar Chhetri


Secretary

Dr.Rajani Hada


Treasurer 

Dr.Mahesh Raj Sigdel


Scientific Committee 

Dr.Dhiraj N Manandhar - Chair

Dr.Nabin Bahadur Basnet

Dr.Mukunda Prasad Kafle

Dr.Arun Sedhain

Dr.Sumit Acharya

Dr. Krishna Kumar Agrawal

Dr. Bikash Khatri


Registration Committee

Dr.Arun Sharma - Chair

Dr.Jagdish Lamsal

Dr.Amrit KC

Dr.Shakti Basnet

Dr.Nishant Bhurtyel

Dr.Shriju Vaidya


Transportation & Hospitality

Dr.Prakash Paudel - Chair 

Dr.Ramesh Chaurasia

Dr.Sanjeev Acharya

Dr.Rabin Nepali

Dr.Lushan Singh

Dr.Samir Keshari Vaidya


Events, logistic & Souvenir Committee

Dr.Kalpana Shrestha - Chair

Dr.Suresh Maharjan

Dr.Kashyap Dahal

Dr.Bimal Pandey

Dr.Bikram Bajracharya


Conference Secretariat

Bimal Baral

9851027193

nepalnephro@gmail.com